Մուտք Էլ. փոստ

Կանոնադրություն

Հավելված 1

ՀՀ կառավարությանն առընթեր

 պետական գույքի կառավարման վարչության պետի

 ՙ--------------------------- 2011թ.

N ----Ա հրամանի

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1.1. Իրավաբանական վարչությունը (այսուհետ՝ Վարչություն) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության աշխատակազմի (այսուհետ՝ աշխատակազմ) կառուցվածքային ստորաբաժանումն է և իր գործունեությունն իրականացնում է ղեկավարվելով՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով, կարգադրություններով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշումներով, աշխատակազմի կանոնադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետի հրամաններով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ:

1.2. օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետական գույքի մասնավորեցման, օտարման, գրավի, նվիրաբերության և նվիրատվության, ինչպես նաև անհատույց օգտագործման կամ վարձակալության տրամադրման պայմանագրերի (գործարքների), ինչպես նաև դրանցում փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարելու մասին համաձայնագրերի (համաձայնությունների) նախապատրաստում:

 

2. ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

 2.1. Վարչությունը նշված խնդիրների կատարման համար իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.

1) պետության շահերը պաշտպանելու նպատակով նախապատրաստում է հայցադիմումներ (դիմումներ) Հայաստանի Հանրապետության դատարաններ ներկայացնելու համար,

2) ընդդեմ վարչության ներկայացված հայցադիմումների (դիմումների) վերաբերյալ նախապատրաստում է պատասխաններ Հայաստանի Հանրապետության դատարաններ ներկայացնելու համար,

3) Հայաստանի Հանրապետության դատարանների վճիռների (որոշումների) դեմ նախապատրաստում է վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ, իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական վերաքննիչ դատարանի վճիռների դեմ վճռաբեկ բողոք բերելու միջնորդությամբ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն  ներկայացվող համապատասխան նյութեր է նախապատրաստում,

4) նախապատրաստում և դատարանի հաստատման է ներկայացնում հաշտության համաձայնություններ,

5) ներկայացնում է պետական շահերը Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովելով վարչության մասնակցությունը դատական նիստերին,

6) դատարաններ ներկայացնելու համար նախապատրաստում է միջնորդություններ, դիմումներինչպես նաև դատարաններում վարչության անունից հանդես գալու լիազորագրեր,

7) վարչության պետին պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվություն դատական ատյանների կայացրած վճիռների (որոշուների) վերաբերյալ,

8) մասնակցում է վարչության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումնների կողմից նախապատրաստվող նորմատիվ իրավական ակտերի մշակման աշխատանքներին և դրանց վերաբերյալ նախապատրաստում իրավական-փորձագիտական եզրակացություններ,

9) կատարողական թերթը ներկայացնում է հարկադիր կատարման և իրականացնում է ՙԴատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին՚ ՀՀ օրենքով պարտատիրոջը վերապահված լիազորություններ,

10) օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է պետական գույքի մասնավորեցման, օտարման, գրավի, նվիրաբերության, նվիրատվության և սեփականաշնորհման պայմանագրերի (գործարքների), ինչպես նաև դրանցում փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարելու մասին համաձայնագրերի (համաձայնությունների) նախապատրաստման աշխատանքները,

11) օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է անհատույց օգտագործման կամ վարձակալության տրամադրման պայմանագրերի (գործարքների), ինչպես նաև դրանցում փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարելու մասին համաձայնագրերի (համաձայնությունների) նախապատրաստման աշխատանքները,

11) օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է այլ պայմանագրերի (եռակողմ, փոխանակման և այլն) նախապատրաստման աշխատանքները,

12) ապահովում է մասնավորեցման և օտարման մասնակիցների (գնորդների) մասին հայտնի դարձած տեղեկությունների պահպանումը և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրամադրումը,

13) վարչության պետին պարբերաբար ներկայացնում է հաշվետվություններ կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ,

14) նախապատրաստում է նոտարական գրասենյակներում վարչության անունից հանդես գալու լիազորագրեր.

15) որպես Վարչության ներկայացուցիչ ապահովում է ՀՀ նոտարական գրասենյակներում պայմանագրերը (գործարքները) նոտարական վավերացումը.

16) նախապատրաստում է գրություններ, տեղեկանքներ, զեկուցագրեր, դիմումների պատասխաններ,

17) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետի հրամաններով, սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված գործառույթներից բխող այլ լիազորություններ,

ավելին...