Մուտք Էլ. փոստ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄԻՑ, ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ԵՎ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ /2017թ. առաջին կիսամյակ/

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄԻՑ, ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ԵՎ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

/2017թ. առաջին կիսամյակ/

2017թ.առաջի նկիսամյակում պետական գույքի օտարումից ստացված  միջոցները կազմել են 236 482.8 հազ. դրամ, որից՝ ՀՀ պետական բյուջե է փոխանցվել 182մլն 274հազ. դրամ, համապատասխան համայնքային բյուջեներ՝ 54մլն 209հազ. դրամ:

Պետական գույքի մասնավորեցումից ստացված միջոցները կազմել են 24 մլն 827 հազ. դրամ, որից պետական բյուջե է փոխանցվել 24մլն28 հազ. դրամ, իսկ համապատասխան համայնքային բյուջեներ՝ 799 հազ. դրամ:

Պետական գույքի վարձակալությունից, նախատեսված 164մլն դրամից՝ 30.06.2017թ. դրությամբ փաստացի  պետբյուջե է մուտքագրվել 107մլն 732հազ. դրամ:

Այստարիզգալիավելացելեննաևպետական սեփականություն հանդիսացող շենքերի և շինությունների տանիքներին, ձեղնահարկերում կապի սարքավորումների տեղակայման և սպասարկման պայմանագրերից փաստացի մուտքագրվող գումարները՝  հասնելով65մլն960 հազ. դրամի, որիցպետբյուջե է փոխանցվել15մլն880հազ. դրամ, իսկհամապատասխան ՊՈԱԿ-ներիբյուջեներ՝ 50մլն80հազ. դրամ:

Պետականսեփականությունհամարվողհողերիկադաստրայինարժեքիվճարումիցմուտքերըկազմելեն 63մլն 952հազ.դրամ:

Այսպիսով, ստացված դրամականմիջոցները կազմել են շուրջ498մլն954հազ. դրամ, որից ՀՀ պետականբյուջե է փոխանցվել 393մլն866հազ. դրամ, համայնքայինբյուջեներ էփոխանցվել 55մլն դրամիցավելիգումար, ՊՈԱԿ-ներիբյուջեներ՝ 50մլն80հազ. դրամ: