Մուտք Էլ. փոստ

Գնումներ

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՊԳԿՎ-ԳՀԱՊՁԲ-2018/4.   /արձանագրություններ/,    /հայտ/

 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ և ՍԵՅՍՄԻԿ ԽՈՑԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՊԳԿՎ-ԳՀՇ9Բ-2018/3     /արձանագրություններ/,   /հայտեր/

 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈԻՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՊԳԿՎ-ԳՀԾՁԲ-2018/2   /արձանագրություններ/ ,    /հայտեր/

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՆՈՐ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՈՒ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՇԱԿՄԱՆ, ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՊԳԳ-03

 

ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ N 2 ՇԵՆՔՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՅՎԱԾ ՍԱՐՔԵՐԻ և ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՊԳԳ-02

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ, ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ, ՈԻՍՈԻՄՆԱՍԻՐՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՊԳԳ-01

 

ՀԱՄԵՐԳՆԵՐԻ, ՓԱՌԱՏՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՄՀՀ-01

 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N 02 - ԱԿ

 

ԱՃՈԻՐԴՆեՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N 01-ԱԿ

 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ և ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N Պ ԳԿ Վ-ԳՀԾՅ Բ-2018/1.   /արձանագրություններ/ ,    /հայտեր/

 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀՀ ԿԱ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈԻՏՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N «ՊԳԿՎ-ԳՀԱՇՁԲ-2017/1».                  /արձանագրություններ/,   /հայտեր/

 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ N «ՊԳԿ Վ-2017-ՇՀԱՊՁ Բ-15/13-3».   /պայմանագիր  1/,   /պայմանագիր  2/,   /պայմանագիր  3/,   /արձանագրություններ/,    /հայտեր/

 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՅԻ, ՌԱԴԻՈՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  N «ՊԳԿՎ-2017-ՇՀԱՊՁԲ-15/12».    /արձանագրություններ/,   /հայտեր/

 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԱՄՈՒԼՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  N «ՊԳԿՎ - 2017/1-ՇՀԾՁ Բ-15/17».   /արձանագրություններ/,   /հայտեր/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)  ՇՀ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ.     /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՊԳԿՎ-2017-ՇՀԱՊՁԲ-15/13/

 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N «ՊԳԿՎ-2017-ՇՀԱՊՁԲ-15/9».      /արձանագրություններ/,     /հայտեր/

 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՑԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  N «ՊԳԿՎ-2017-ՇՀՕՁԲ-15/3»/հայեր/,   /արձանագրություններ/

 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԵՎ ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ.     /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ ` «ՊԳԿՎ-2017-ՇՀ ԱՊՁ Բ-15/8»/        /պայմանագիր 1/,   /պայմանագիր 2/,   /պայմանագիր  3/,  /արձանագրություններ/,   /հայտեր/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ. /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝  ՊԳԿՎ-2017-ՇՀԱՊՁԲ-15/8/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ.    /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝  ՊԳԿՎ-2017-ՇՀԾՁԲ-15/3/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ/ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՊԳԿՎ-2017-ԲԸԱՀ-4/

 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ,  ՍԱՆՀԻԳԻԵՆԻԿ   և   ԼՎԱՑՔԻ  ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ  ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ.    /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝  «ՊԳԿՎ-2017-ՇՀԱՊՁԲ-15/11 »/   /պայմանագիր 1/,           /պայմանագիր 2/,     /պայմանագիր 3/,     /պայմանագիր  4/, /պայմանագիր  5/,  /պայմանագիր  6/,   /հայտեր/,  /արձանագրություններ/

 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳՐԵՆԱԿԱՆ ՊԻՏՈԻՅՔՆԵՐԻ ԵՎ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  N  «ՊԳԿՎ-2017-ՇՀԱՊՁԲ-15/3».         /հայտեր/,     /արձանագրություններ/ 

 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ԵՎ ՍԵՅՍՄԻԿ ԽՈՑԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N «ՊԳԿՎ-ՊԸԾՁԲ-2017/2»/արձանագրություններ//հայտեր/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ.  /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՊԳԿՎ-ՊԸԾՁԲ-2017/2

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ.  /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ`  ՊԳԿՎ-ՊԸԾՁԲ-2017/2/

 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՊԳԿՎ-2017-ՇՀԱՊՁԲ-15/1.    (համաձայնագիրը),   (հայտերը),  (արձանագրությունները)

 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ  ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  N ՊԳԿՎ-ՊԸԾՁԲ-2017/1.     (հայտերը),  (արձանագրությունները)

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ.  /06-0139-2/   

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ.    /2-11-59/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ .   /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ 6615/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ.    /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՊԳԿՎ-2017-ԲԸԱՀ-2/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ .   /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՊԳԿՎ-2017-ԲԸԱՀ-1/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ .   /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՊԳԿՎ-2017-ԲԸԱՀ-3/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ.   /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ 010/27/09/2017/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ.  /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՊԳԿՎ-ՊԸԾՁԲ-2017/1/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ.     /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ 015.0516.1742/1/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ.     /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ 015.0813.1742/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ.    /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ 883188/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ.   /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ 883463/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ .  /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ 265433/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ.       /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝  ՊԳԿՎ-2017-ՇՀԱՊՁԲ-15/1/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ.  /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ`  ՊԳԿՎ-ՊԸԾՁԲ-2017/1/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ.   /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՊԳԿՎ-2016-ԲԸԱՀ-7/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)  ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ.  /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՊԳԿՎ-2016-ԲԸԱՀ-5/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)  ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ.   /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՊԳԿՎ-2016-ԲԸԱՀ-6/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ.   /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ 015.0516.1742/1/

 

Պետության կարիքների համար շենքերի, շինությունների տեխնիկական վիճակի և սեյսմիկ խոցելիության աստիճանի գնահատման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր /ծածկագիրը` ՊԳԿՎ-ՊԸԾՁԲ-2016/3/

 

ՊԳԿՎ-ՊԸԾՁԲ-2016/3 ծածկագրով մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություններ

 

ՊԳԿՎ-ՊԸԾՁԲ-2016/3 ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հրավեր

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ. /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ 883188/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ. /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՊԳԿՎ-ՊԸԾՁԲ-2016/3/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ .       /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՊԳԿՎ-2016 ՇՀԱՊՁԲ-15/1/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ.  /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ`  ՊԳԿՎ-ՊԸԾՁԲ-2016/3/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ.    / ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝  ՊԳԿՎ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-2016/1/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ .   /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝  ՊԳԿՎ-883463/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ՇՀ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ.       / ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՊԳԿՎ-2016-ՇՀԾՁԲ-15/17/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ԲԸԱՀ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ .  /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՊԳԿՎ-2016-ԲԸԱՀ-4/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ.  /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ`  ՊԳԿՎ-ՊԸԾՁԲ-2016/2/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ .   /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝  ՊԳԿՎ-2016-ԲԸԱՀ-3/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ .   /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝  ՊԳԿՎ-2016-ԲԸԱՀ-2/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ.    /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝  ՊԳԿՎ-2016-ԲԸԱՀ-1/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ.  /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՊԳԿՎ-ՊԸԾՁԲ-2016/1/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ.        /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝  ՊԳԿՎ-2016-ՇՀԱՊՁԲ-11/1/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ.       /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝  ՊԳԿՎ-2016-ՇՀԾՁԲ-11/1/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ.    /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝  ՊԳԿՎ-2015-ԲԸԱՀ-4/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ.  /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝  ՊԳԿՎ-ՊԸԾՁԲ-2016/1/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ .  /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՊԳԿՎ-2015-ԲԸԱՀ-3/

        

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ.   /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՊԳԿՎ-2015-ԲԸԱՀ-2/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ.    /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՊԳԿՎ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-2015/1/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ  ՄԱՍԻՆ. /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՊԳԿՎ-ՊԸԾՁԲ-2015/2/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՇՀ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ  ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ.    / ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՊԳԿՎ-2015-ՇՀԾՁԲ-11/17 /

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ  ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ.      / ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ ՊԳԿՎ-2015/2-ՇՀԱՊՁԲ-11/1 /

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ. /ծածկագիրը` ՊԳԿՎ-ՊԸԾՁԲ-2015/2/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ՇՀ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ  ՄԱՍԻՆ.     /ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՊԳԿՎ-2015/1-ՇՀԱՊՁԲ-11/1/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)  ԲԸԱՀ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ  ԿՆՔՎԱԾ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ  ՄԱՍԻՆ. / ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝  ՊԳԿՎ-2015-ԲԸԱՀ-1/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)  ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ. / ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝  ՊԳԿՎ-ՊԸԾՁԲ-2015/1/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)  ՇՀ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ  ԿՆՔՎԱԾ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ  ՄԱՍԻՆ/ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝  ՊԳԿՎ-2015-ՇՀԾՁԲ-11/1/